ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16”

ศูนย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้ารับการอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย “การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16” จำนวน 6 คน ดังนี้

  1. ด.ช. กิตติธัช      รัตนวรรณชัย
  2. ด.ช. ชวิศ           เมฆรุ่งเรืองไกร
  3. ด.ช. นรวิชญ์      นวสิริพงศ์
  4. ด.ช. ปณวัตร      เตียเจริญ
  5. ด.ช. วรากร        เดชาวรานุภาพ
  6. ด.ช. อาชวิณ      กิตติรัตนไพบูลย์

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวเข้าค่ายอบรม และปฏิบัติตามประกาศของมูลนิธิ สอวน. ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  อาจารย์วัฒนโชติ  เพ็งพริ้ง