ขอแสดงความยินดีกับ 5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันที่ ได้รับการคัดเลือกร่วมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) ในค่าย  Creative AI Camp 2nd Stage ของ CPALL โดยเรียนรู้ Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Voice/Speech Recognition, API Economy, MVP Project และ Python Programming กับคุณไพโรจน์  ร่วมวิบูลย์สุข ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของประเทศไทย และฝึกปฏิบัติการด้าน IOT กับ Dr. Marcelo H. ANG Jr ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ระดับโลก ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย National University of Singapore ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวปนรรฐพร  ตังกวย         นักเรียนชั้น ม.4 ห้อง 143
2. นางสาวกรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์       นักเรียนชั้น ม.4 ห้อง 331
3. นางสาวปรียากรณ์ บางโม          นักเรียนชั้น ม.4 ห้อง 331
4. นางสาวจิรัชญา  พัวพรพงษ์        นักเรียนชั้น ม.4 ห้อง 331
5. นายจิณณวัตร ปวโรจน์กิจ         นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง 154
และมีอาจารย์เสกสรรค์  หงษ์หิรัญพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายและดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย