ชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  2 และ 3 แยกตามระดับชั้น  นักเรียนคนใดสนใจสามารถสมัครสอบได้ที่บริเวณโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1 ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:00 – 12:30 น.   ค่าสมัครสอบคนละ 20 บาท
      โดยมีการทดสอบในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 14:45 – 15:45 น. ในการทดสอบให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนตได้  ใช้เป็นอุปกรณ์การตอบข้อสอบ นักเรียนที่สอบได้คะแนน 3 ลำดับแรกของแต่ละชั้นจะได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากทางโรงเรียนเพื่อเก็บสะสมในแฟ้มสะสมผลงานต่อไป