ตามที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้ส่งหนังสือที่ ม.2562/0158 เรื่องขอความอนุเคราะห์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ “โลกสดใส : ร่วมใจพิทักษ์โลก” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย โดยเชิญชวนสถานศึกษาทุกระดับดังกล่าวเข้าร่วมโครงการด้วยการสมัครเข้าแข่งขันและรับการคัดเลือกกิจกรรมทั้ง 5 ประเภท หากมีนักเรียนสนใจขอให้นักเรียนจัดพิมพ์ข้อมูลประกอบการสมัครและรายละเอียดผลงาน (ฉบับย่อ) โดยการส่งข้อมูลที่อีเมล์ soonthorn@satitpatumwan.ac.th พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ห้อง และเลขที่ เพื่อการติดต่อกลับและเข้ารับการพิจารณาผลงานในระดับโรงเรียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:00 น.