***กำหนดการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เสาร์ที่ ๑๒ – อาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม๒๕๖๒
รับสมัครสอบการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เอกสารและค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบ
๑. ใบสมัคร
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (สำหรับติดบนบัตรเลขที่นั่งสอบทั้ง ๒ ส่วน)
๓. ค่าสมัครสอบพื้นฐานความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ) ๑,๐๐๐ บาท (รวมค่าเครื่องเขียน)
วันเวลาทดสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๒๐ น.
การประกาศผลการทดสอบ
ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และในวันเดียวกันสามารถดูผลการทดสอบได้ที่ www.satitpatumwan.ac.th

***โรงเรียนไม่มีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อมากพอ จึงไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน***