จันทร์ที่ 26 – ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
(เลื่อนคาบเวลาเรียน)
จันทร์ที่ 24 – พุธที่ 26 ธันวาคม 2561
(เลื่อนคาบเวลาเรียน)
พุธที่ 2 – ศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
(เลื่อนคาบเวลาเรียน)
พิธีปิด จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
(ออกซุ้มอาหาร)