โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีกับ 6 นักเรียนสาธิต มศว ปทุมวันได้แก่
นายภูวิชญ์ พิทยประเสริฐกุล  นางสาวปรียากรณ์ บางโม  นางสาวกรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์
นายจิณณวัตร ปวโรจน์กิจ นายอภิพล วิภาตะศิลปิน และนายธีร์จุฑา เมฆเลิศมงคล ที่ผ่านการเข้าค่าย
Smart AI for incoming society ของบริษัท CPAll เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
และได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงาน ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัย National University of Singapore ณ ประเทศสิงคโปร์