ประกาศ การดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) ครั้งที่ 16
ศูนย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
       นักเรียนที่สนใจสมัคร ขอให้ดำเนินการตามประกาศข้อปฏิบัติที่กำหนด โดยสมัครได้ที่ อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง  อาจารย์เสฏวุฒิ มุลอามาตย์ อาจารย์ชนากานต์ ธนนิวัฒน์ และอาจารย์ศรัณย์ พ่วงสมบัติ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
(ใช้ใบสมัครของศูนย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โดยดาวน์โหลดตามเอกสารแนบท้าย)