วีดีทัศน์นำเสนอนางสาววริศา ใจดี หรือน้องไอซี นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

การนำเสนอคุณลักษณะพื้นฐาน และกิจกรรม/ผลงานดีเด่น

แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน

แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน