กลุ่มผู้ปกครองและโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน  ได้จัดอบรมเทคนิคการวาดภาพสติ๊กเกอร์ไลน์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์โครงการรณรงค์ยุติ  ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยประสานกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำวิทยากรที่เป็นตัวแทนประเทศไทย  ในการแข่งขันการทำสติกเกอร์ไลน์ ในเวทีโลก มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา