ขอแสดงความยินดีแก่นางสาววริศา ใจดี  นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561”   จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  งานฉลองวันเยาวชนแห่งชาติ