ร่วมแสดงความยินดีแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)” ประจำปี 2561 จากการคัดสรรโดยคุรุสภา ด้วยผลงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ “การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM และ STEM & M สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ