โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสวนรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการ ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าพบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล พร้อมผู้ช่วยคณบดีและคณาจารย์ในครั้งนี้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียนในการศึกษาสาขาวิชาที่ตรงกับความถนัดและศักยภาพของตน ประสานความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชนทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบุคลากรที่ดีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป