โรงเรียนกำหนดการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.40 – 16.30 น. คณะกรรมการและผู้ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คน ดังนี้
1. ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี สังกัดสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ประธานกรรมการ
2. ดร.ณัฐา เพชรธนูสังกัด สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐกรรมการ
3. ดร.ประพิมพงศ์ วัฒนะรัตน์สังกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
4. อาจารย์วิจิตร ชะโลปถัมภ์สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ อักษรชูสังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการและเลขานุการ