พิธีมอบเกียรติบัตรคะแนนสูงสุด เทอม1 ปีการศึกษา 2560 https://drive.google.com/drive/folders/1mMmdMkKew_EN8m7DqHK8vVMeqft5u9_i?usp=sharing