ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Suankularb Aptitude Test of Extracurricular Science: SKATES) ชิงทุนการศึกษาและโล่ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีทีมโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ทั้ง 3 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ
          ด.ช.กิตติธัช       รัตนวรรณชัย
          ด.ช.ณัฐพล        พึ่งตนเอง
          ด.ช.ปณวัตร      เตียเจริญ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
          ด.ช.ธิติ            ชื่นจิตต์
          ด.ช.ธิติ            เถลิงบุญสิริ
          ด.ญ.วรินทร      จงเกียรติกาญจน์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
          ด.ช.พชร          อุ่นเจริญ
          ด.ช.ดวิษ          บุญยกิจโณทัย
          ด.ญ.ปณิกา       ใจกว้าง