รายละเอียด
http://www.satitpatumwan.ac.th/wp-content/uploads/file/รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร.pdf