ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน    ร่วมแสงความยินดีแก่นักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ออสเตรเลีย (AMC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โครงการ EPTS และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคปกติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 309 คน ผลการแข่งขัน ดังนี้
          1. ด.ช.ชยพล  เชาว์วีระประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 446 ได้รับรางวัล Best in School การแข่งขันระดับ Intermediate  Division (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4)
          2. ด.ช.ศุภณัฐ  สุริโยดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 351 ได้รับรางวัล Prize Certificate การแข่งขันระดับ Junior Division (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2)