logo


Date:January 10, 2014

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทนที่รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ การนี้นักเรียน
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้รับคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ 1.  นางสาววรรณวเรศ  บุญคง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง  511
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 17 คน ได้แก่
1.   เด็กชายกมลชัย        สิริพิพัฒน์เจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  543
2.   เด็กชายพสิษฐ์          จินดานุวัฒน์               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  546
3.   เด็กชายจิรายุส          จินาพงษ์                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  545
4.   เด็กหญิงกมลลักษณ์    วัฒนาพิทักษ์กุล        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  544
5.   เด็กชายนญ                กังวานธีรวัฒน์          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  546
6.   เด็กชายตรีทเศศ          วิวิธวร                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  541
7.   เด็กหญิงณดา              นนทปัทมะดุลย์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  536
8.   เด็กชายวิชญ์พล          อัครเสรีนนท์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  523
9.   เด็กหญิงอภิสรา           กวียานันท์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  523
10.   เด็กหญิงกานต์พิชชา    สิวาภิรมย์รัตน์           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  526
11.   เด็กหญิงพิม               เสริมศักดิ์ศศิธร         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  525
12.   เด็กชายกรรณศรณ์       หอพัตราภรณ์           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  525
13.   เด็กหญิงสลิล              อำพนวรัตน์             512269 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  521
14.   เด็กชายทฤนห์           กาญจนวสิต                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  352
15.   เด็กชายวิณ               สุพันธ์วณิช                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง  443
16.   เด็กชายณฐนนท์         อัครภาพ                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง  421
17.   นายปวีณ                   ปิติมานะอารี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง  511
เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านกีฬา จำนวน 1 คน ได้แก่
 1.   เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    สังขะวัตร์                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง  421