logo


ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ฝ่ายแผนประกันคุณภาพ  และเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจครอบคลุมในด้านนโยบายแผนพัฒนา  ตามยุทธศาสตร์  การตรวจสอบติดตาม  การประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน   การพัฒนา   สร้างสรรค์   สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ   จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยปรัชญา  คติพจน์  และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง   กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้

ยุทธศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ปรัชญา  :  สรรค์สร้าง  สัมพันธ์  สร้างสรรค์ความสำเร็จ

คติพจน์  :  รับรู้  สอดคล้อง  เข้าใจ  ก้าวไกลสู่การพัฒนา


วิสัยทัศน์ :  เป็นศูนย์กลางประสานงานเชิงนโยบายและแผนตามยุทธศาสตร์  ติดตามและประเมินผลงาน  โครงการ  การประกันคุณภาพ  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  สัมพันธ์มวลชนเพื่อประสานความเข้าใจอันดี  อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพ  ภาพลักษณ์และการพัฒนาโรงเรียนที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม  และประเทศชาติ