logo


ประวัติความเป็นมา

ภูมิหลัง

   พ.ศ.๒๔๘๐ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ก่อตั้ง “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เพื่อเตรียมนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ
  ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๔๖๙  [ขณะนั้นชื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไม่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตที่ ณ]

  
  พ.ศ.๒๔๙๐ (๒๐ มิถุนายน) ก่อตั้งแผนกฝึกหัดครูมัธยม  ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ที่ตึก ๓ เตรียมอุดมฯ
 

  พ.ศ.๒๔๙๐ (๑ กรกฎาคม) โอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น
  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” แล้วกำหนดให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้ต้องสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ


 

ประวัติและวิวัฒนาการ

  พ.ศ.๒๔๙๖  เริ่มวางโครงการและเตรียมการเปิดหน่วยสาธิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ทั้งชายและหญิง (เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แห่งแรกของประเทศ) มีฐานะเป็น ”หน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพื่อเป็นสถานที่ฝึกสอนของนักเรียนฝึกหัดครูและเป็นที่ศึกษา
ค้นคว้าทดลองวิธีสอนแบบใหม่ตามหลักการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ซึ่งกำลังเฟื่องฟูอยู่ในต่างประเทศ โดยดำริของศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝึกหัดครูมัธยม ครั้งที่ ๔๕
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคมพ.ศ.๒๔๙๖ มีคำสั่งให้ก่อตั้ง 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๙๖ ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม
[ใช้อักษรย่อ ต.อ. เครื่องหมายพระเกี้ยว]


  พ.ศ.๒๔๙๗   เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๑ สองห้องเรียน  และชั้นมัธยมปีที่ ๔ หนึ่งห้องเรียนเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗  [จากบันทึกของศาสตราจารย์
ม.ล.ปิ่น มาลากุล]

 

 พ.ศ.๒๔๙๘   เป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน   เนื่องจากการโอนแผนกฝึกหัดครูมัธยม ไปเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน 
สาขาแรกของวิทยาลัยวิชาการศึกษา(ซึ่งยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เมื่อ ๒๔๙๖) สังกัดกรม การฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ
[อักษรย่อ ต.อ.เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร ผสมผสานระหว่างพระเกี้ยวกับธรรมจักรของกระทรวงศึกษาธิการ : แนวคิด ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล]


  พ.ศ.๒๕๑๗  เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เนื่องจากการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย*


*การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ เปลี่ยนทบวงมหาวิทยาลัยเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ