logo


เกียรติภูมิสาธิตปทุมวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลพระราชทาน


ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ในการพระราชทานฯ ครั้งแรก (ปีการศึกษา ๒๕๐๕)


ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๐๖)


ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๐๘)


ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๗ (ปีการศึกษา ๒๕๑๑)


ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๘ (ปีการศึกษา ๒๕๑๒)


ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒ (ปีการศึกษา ๒๕๑๖)


ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ในการพระราชทานฯครั้งที่๑๓ (ปีการศึกษา ๒๕๑๗)


ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๔ (ปีการศึกษา ๒๕๑๘) 
และรับพระราชทานโล่รางวัลจากการที่ได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดี ๓ ปีติดต่อกัน เป็นโล่ที่ ๑
[ปีการศึกษา ๒๕๑๖–๒๕๑๗–๒๕๑๘]

 

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๑ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๕ (ปีการศึกษา ๒๕๑๙)


ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ในการพระราชทานฯครั้งที่๑๖(ปีการศึกษา ๒๕๒๐)


ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในการพระราชทานฯ เป็นครั้งที่ ๑๗ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๑) 
และรับพระราชทานโล่รางวัลจากการที่ได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดีติดต่อกัน ๓ ปี เป็นโล่ที่ ๒ 
(สถิติจึงเป็น ๖ ปีการศึกษาติดต่อกันคือ ปีการศึกษา๒๕๑๖–๒๕๑๗–๒๕๑๘ และปีการศึกษา ๒๕๑๙–๒๕๒๐–๒๕๒๑)

 

ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ในการพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๘ (ปีการศึกษา ๒๕๒๒) 
พร้อมด้วยประกาศนียบัตรฉบับแรกของการพระราชทานฯ จากการแก้ไขระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๒๓ และมีมติให้โรงเรียนสาธิต
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีกใน พ.ศ.๒๕๒๔ โดยพิจารณาผลงานของปีการศึกษา ๒๕๒๒ 
[สถิติจึงเป็น ๗ ปีติดต่อกัน คือปีการศึกษา ๒๕๑๖–๒๕๑๗-๒๕๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๑๙–๒๕๒๐–๒๕๒๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๒๒]

 

*** [พ.ศ.๒๕๒๓ ไม่อนุญาตให้โรงเรียนสาธิตเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจากมีลักษณะการจัดการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือของกรมการฝึกหัดครู
จึงไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับปีการศึกษา ๒๕๒๓ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้มีการปรับปรุงระเบียบ
การพิจารณาฯ ใหม่ ให้นักเรียนสาธิตเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานได้อีก 
ส่วนการคัดเลือกโรงเรียนสาธิต ให้แยกออกประเมินต่างหากโดยจัดทำแบบประเมินและคู่มือการประเมิน
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ดังนั้น ผลงาน
ปีการศึกษา ๒๕๒๔ จึงไม่ทันได้รับการพิจารณาในปี ๒๕๒๔]

 

ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๖ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕) เป็นการรับพระราชทานรางวัล ครั้งที่ ๑ 
ประเภทโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงระเบียบฯ 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ (จึงถูกข้ามปีการศึกษา ๒๕๒๓–๒๕๒๔)


ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๖) เป็นการได้รับพระราชทานรางวัล
การจัดการศึกษาดี ๒ ปีติดต่อกัน คือปีการศึกษา ๒๕๒๕–๒๕๒๖ จึงได้รับพระราชทานโล่รางวัลฯ ด้วย 
ในฐานะโรงเรียนมาตรฐานดีเด่น ( ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๒๔ ) รวมเป็นโล่รางวัลพระราชทาน โล่ที่ ๓


ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๗) จากการรับพระราชทานฯ ครั้งนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกฐานะให้เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานดีเด่น ซึ่งยกเว้นมิต้องเข้ารับการประเมิน
( โดยได้รับอนุญาตให้ขึ้นป้ายแสดง “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” ) ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นโรงเรียนที่มีทุกอย่าง
พร้อมแล้ว และได้รับพระราชทานฯ ติดต่อกันถึง ๓ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสโรงเรียนอื่น ๆ โดยโรงเรียนจะได้รับ
การประเมินใหม่อีกต่อเมื่อเปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
[สถิติโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลการจัดการศึกษาดี จำนวน ๑๕ ครั้ง จากการพระราชทานฯ ๒๒ ครั้ง 
โดยไม่นับปีการศึกษา ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔ ซึ่งถูกยกเว้นการพิจารณาด้วยเหตุผลดังกล่าวในตอนท้ายครั้งที่ ๑๒]
หลังเปลี่ยนสภาพเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่

 

ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานรางวัล " การจัดการศึกษาดี " 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร นับรวมเป็นครั้งที่ ๑๖ เป็นรางวัลประจำปี
การศึกษา ๒๕๔๖