logo


อักษรย่อ / เครื่องหมาย / สี / พฤกษา

อักษรย่อ

พ.ศ.๒๔๙๖-๒๕๑๗ : อักษรย่อ ต.อ. [ สื่อสัมพันธ์กับแผนกฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ] และ พ.ศ.๒๕๑๗-ปัจจุบัน คือ ส.มศว

 

———————————————————————————————————————————————————-


เครื่องหมาย

1.พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๘ ไม่พบเครื่องหมายโรงเรียน นอกจากตราห้องสมุดแบบนี้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนสังกัดในระยะเวลาอันสั้น

[ พระเกี้ยวสืบสายสัมพันธ์มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครั้งเป็นสถาบันที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ]

 

 

2.ตราโรงเรียน พระเกี้ยว วศ.ปทุมวัน พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๐๒ 
[ เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ระยะแรก ยังคงเครื่องหมายพระเกี้ยว ]

3.พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๑๗ เครื่องหมายพระเกี้ยวธรรมจักร 

[ เชื่อมประสานกับการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิด ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “พระเกี้ยวนั้นเป็นของสูง..” ]

 

 

4.พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๓๘ มีชื่อ " ปทุมวัน "

 

 

5.พ.ศ.๒๕๓๘-ปัจจุบัน ไม่มีชื่อ " ปทุมวัน "

 

———————————————————————————————————————————————————-