logo


ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1. ปรัชญา (Philosophy) :

สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

Education is Growth

การศึกษาเป็นการ สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีดุลยภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีชีวิตอยู่ในสังคมด้วยภูมิปัญญา อันเป็นความเจริญงอกงามโดยส่วนบุคคลและโดยส่วนรวมของสังคม
 

 

2. ปณิธาน (Pledge) :

คุณธรรม ภูมิปัญญา นำพาความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

Moral … Wisdom … Bring Happiness to Knowledge Society

 

 

3. ค่านิยม (Values) : 6Hs

Head – คิดร่วมกัน

Hands – ยึดมั่นร่วมมือ

Heart – ถือจิตใจเป็นสำคัญ

Habit – สร้างสรรค์มุมมองที่ดี

Harmony – สมานสามัคคี

High Performance – มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ

 

4. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) :

ยึดมั่นหน้าที่และจรรยาบรรณ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรี สร้างศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดี

Adhere to the duties and Morals, maintain a good name and honor and confirm faith and be a role model

 

 

5. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) :

ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

The expertise in enhancing the educational level of teachers, students and educational personnel to internationally recognized standards

 

 

6. วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย

The school intends to be a model of research and innovation for learning development in order to produce student of the highest quality with a solid moral and ethical foundation whilst still retaining the essence of Thai culture

 

 

7. พันธกิจ (Mission) :

     7.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

          To foster excellent learners in both academic work, morals and school activities} and the mould high-quality world leaders based upon a Thai foundation

     7.2 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

          To develop learning resources and teacher training

     7.3 ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สังคม

          To educate through research, creativity and innovation for the benefit of society

     7.4 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

          To render academic service to the community and society

     7.5 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่สู่สากล

          To raise learners’ consciousness for preserving handing down and spreading Thai traditions and culture

     7.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมภิบาล

          To develop good governance in management systems

 

 

8. เอกลักษณ์ (School Identity) : 

วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม มีคุณธรรมนำชีวิต

Outstanding academic performance, various activities and an ethical life

 

 

9. อัตลักษณ์ (Student Identity) :

อตฺตสารูเป สมตฺโถ ชีวิตสมฺปตฺโต

สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต

self- adjustment is the most important element of a successful life

ผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  คือศิษย์มีภาวะผู้นำที่มีลักษณะเด่นในการแสวงหาความรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถปรับปรุงตนเองไปสู่ความสำเร็จได้ในหลายๆรูปแบบตามสถานการณ์จริง  สมดั่งที่ว่า “สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต” หมายถึงการสอนและอบรมให้นักเรียนมีความรู้ และได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างพอเหมาะพอสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งมีเหตุผลที่เที่ยงตรงและคำนึงถึงประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีวินัย กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอด้วยเหตุผล รู้จักวางแผนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้บังเกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าเป็นประโยชน์สุขแก่สังคม และประสบความสำเร็จดั่งที่มุ่งหวัง และมุ่งมั่นให้เกิดเป็นบุคลิกของศิษย์สาธิตปทุมวัน