logo


ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปรัชญา

การศึกษา คือความเจริญงอกงาม

 

วิสัยทัศน์

         “เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ต้นแบบด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเป็นไทย”
 

พันธกิจ

1.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล บนฐานความเป็นไทย

2.   พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3.   ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สังคม

4.   ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

5.   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่สู่สากล

6.   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมองค์กร

         P = Participation,  D = Discipline,  S = Smartness

         P = Participation = การมีส่วนร่วม
           D = Discipline     = การมีระเบียบวินัย
           S = Smartness    = ความสง่างาม

 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นกิจกรรม มีคุณธรรมนำชีวิต

 

อัตลักษณ์

“สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต”