logo


ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ฝ่าย   http://physedu.satitpatumwan.ac.th/service/index.html

 

 

 
 
ปรัชญา   :  

งานสร้างสรรค์และสนับสนุน นำความสำเร็จสู่ส่วนรวม


คติพจน์  :  
ประสานงาน ผสานใจ เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ


วิสัยทัศน์ :  
มีความพร้อมในทุกด้าน ที่จะให้บริการอย่างดีที่สุด


พันธกิจ   :           

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมด้านศักยภาพและคุณภาพทันสถานการณ์
2.บริหารจัดการอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในและนอกอาคาร ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้
3.จัดหาและดูแลพัสดุครุภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมบริการได้ตามความต้องการ
4.
ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองตามสถานะ อันควรแก่กรณี
5.
ดูแลเรื่องสาธารณูปโภคและการสุขาภิบาลให้สามารถใช้งานได้อย่างพอเพียง มีคุณภาพและปลอดภัย
6.
จัดหาและบริการด้านปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการให้มีคุณภาพที่พร้อมและทันต่อความก้าวหน้าของโลก
7.
ประสานความร่วมมือและความคิดเห็นกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ