logo


07
NOV
2017

รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้

1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

รับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน-วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 
ณ ห้อง 530 ชั้น 3 อาคารสาธิตปทุมวัน 5 ในเวลา 07.00 – 07.30 น. และ 12.00 – 12.30 น. 

สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์ชลธิชา ใจพนัส 

ระเบียบการรับสมัคร
View Fullscreen

 

ใบสมัคร
View Fullscreen