logo


15
SEP
2017

วัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

       โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เข้าร่วมงานวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการนี้ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนอาจารย์ของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบ 68 ปี รวมทั้งยังร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560 และแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในโอกาสครั้งนี้ วันที่ 16 กันยายน 2497 เป็นวันยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปัจจุบัน) และเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี