logo


14
SEP
2017

การประกวดโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5 “

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

          เด็กชายภัทรดนัย ธูปสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 521 และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากผลงาน "ลอ ฬ. ย้ายเมฆฝนกลั่นน้ำเพื่อชีวิต" ในการประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5 " โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน ภายใต้หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย..ไปอินเตอร์" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2560

          การแข่งขันในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5” ภายใต้แนวคิด"สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย…ไปอินเตอร์" " โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน ผลปรากฏว่า ได้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จาก 30,000 ผลงานทั่วประเทศ ดังนี้

เด็กชายพัทธ์พล อัศวรังสกฤฏ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 352 และเด็กหญิงพิชญาดา อภิชาตวโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 525 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนพัฒนาผลงาน โดยมีอาจารย์ที่วรุตดม พันธ์ธนพฤกษ์ เป็นปรึกษา