logo


07
SEP
2017

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9

          โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี กรุงเทพมหานคร ดังนี้
     นางสาวพิมพ์ชนก ยิสารคุณ ชั้น ม.6/184   ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 91 พร้อมเกียรติบัตร
     นายเขมวิศว์      ศิริวงศ์  ชั้น ม.5/151    ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 24   พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท

โดยมีอาจารย์โชตรัศมิ์  จันทร์สุคนธ์ เป็นผู้ควบคุมทีม
     เด็กชายณัฏฐ์ภพ  พรพลานามัย ชั้น ม.3/444 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 32  พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท
     เด็กชายสรวิศ  ศรีประดิษฐ์   ชั้น ม.2/422  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 19 พร้อมเกียรติบัตร
     เด็กชายเป็นธรรม สินธุเสน   ชั้น ม.2/525  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 15 พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท
     เด็กชายภูวเดช  เหล่าผดุงรัชกร ชั้น ม.2/523 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน โล่รางวัล เกียรติบัตรทุนการศึกษา 7,000 บาท และทุนการศึกษา  ดูงานต่างประเทศ

โดยมีอาจารย์อรพรรณ  เลิศสินเกรียงไกร เป็นผู้ควบคุมทีม