logo


06
SEP
2017

กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2017

ผลการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 2017 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ                       เด็กหญิงภาวาส            ตันติวงศ์โกสีย์    ชั้น ม.3/341
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เด็กชายสิวัช                รักษ์งาน            ชั้น ม.3/341
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เด็กชายประวีร์             สินวีรุทัย            ชั้น ม.3/446

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ                       นายภัทรวุธ                ศรีทิพย์สุโข       ชั้น ม.4/330
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      นายนวโชค               เศรษฐวงศ์         ชั้น ม.6/183
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      นายวิรัชพงษ์            สุวรรณพิบูลย์      ชั้น ม.4/131