logo


09
AUG
2017

การแข่งขันตอบปัญาหาอาเซียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (SK ASEN Quiz)

การแข่งขันตอบปัญาหาอาเซียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (SK ASEN Quiz) 
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญาหาอาเซียน สวนกุหลาบวิทยาลัย (SK ASEN Quiz) เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมีนักเรียนผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่
เด็กชายภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร นักเรียนชั้น ม.2/523
เด็กชายพชร อุ่นเจริญ นักเรียนชั้น ม.2/422

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่
เด็กชายเสฎฐวุฒิ วรพันธ์ นักเรียนชั้น ม.1/542
เด็กหญิงกิตติธรา ตั้งจิตธรรม นักเรียนชั้น ม.1/542

โดยมีอาจารย์อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร เป็นผู้ควบคุมทีม