logo


25
JUL
2017

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทริวิโรฒ ปทุมวัน
วันที่ขอรับการประกันวันอังคารที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายชื่อคณะกรรมการและผู้ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน ดังนี้

ผู้ประเมิน

รายชื่อและข้อมูล

1. ประธานกรรมการ

รายชื่อ      อาจารย์วีณา  อัครธรรม สังกัด       
สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ

2. กรรมการ

รายชื่อ       ดร.ณัฐา  เพชรธนู
สังกัด        สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ

3. กรรมการ

รายชื่อ      ดร.ดวงใจ  สีเขียว
สังกัด        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. กรรมการ

รายชื่อ       อาจารย์วิจิตร  ชะโลปถัมภ์
สังกัด        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
               (ฝ่ายประถม)

5. กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์  อักษรชู
สังกัด        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
              (ฝ่ายมัธยม)