logo


18
JUL
2017

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 12

          รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนโรงเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 9-10 กันยายน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ลงชื่อสมัครได้ที่ อ.ปัทมา , อ.ณัฐฐิพร ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้

1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน
 

ระเบียบการแข่งขัน

View Fullscreen

 

กำหนดการแข่งขัน
View Fullscreen