logo


29
JUN
2017

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และนิทรรศวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันสุนทรภู่ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของพระสุนทรโวหาร (ภู่) และเพื่ออนุรักษ์ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่กับเยาวชนสืบไป โดยมีกิจกรรม การอ่านบทสดุดีท่านสุนทรภู่ (ผู้แทนชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมไทย)การโต้วาที จากนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พิธีวางพวงมาลัยสักการะท่านสุนทรภู่ และในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานท่านสุนทรภู่ ณ โถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1