logo


14
JUN
2017

โครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจชวนน้องรู้เท่าทันสื่อ

          ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน  โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ร่วมกับสำนักคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. จัดอบรมโครงการนักเรียนนายร้อยตำรวจชวนน้องรู้เท่าทันสื่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมตำรวจกับการรู้เท่าทันสื่อ กิจกรรมชวนน้อง เข้าใจสื่อ เข้าใจสิทธิ กิจกรรมชวนน้องเท่าทันสื่อ โฆษณา และข่าว เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทย ในฐานะผู้บริโภค มีทักษะและความสามารถในการใช้สื่อวิทยุ-โทรทัศน์อย่างรู้ตัว ตื่นตัวและรู้เท่าทัน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4