logo


14
JUN
2017

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “สาธิตปทุมวัน” (อาสาจราจร)

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “สาธิตปทุมวัน” โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน อาสาจราจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อปลูกฝังการทำคุณงามความดี ช่วยทำให้งานจราจรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเสียสละส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการบำเพ็ญประโยชน์และนักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชายของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน