logo


06
JUN
2017

ิพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้ประกาศและปฏิญาณตนในการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา โดยมีผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี การนี้ผู้แทนนักเรียนนำมอบตัวต่อหน้าพระอาจารย์ทั้ง 5 รูป ซึ่งเป็นคณะสงฆ์จากวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร