logo


05
JUN
2017

ผู้แทนนักเรียน ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2559

 

     โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นายธนัช อินนัดดา ชั้นม.6/513 และนางสาวบวรลักษณ์ จิรชัยศรี ชั้นม.6/183 ผู้แทนนักเรียน ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2559  ปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่นศึกษา ณ  Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น