logo


05
JUN
2017

การแข่งขันความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์

             โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์  ดังรายการต่อไปนี้
          รายการที่ 1 :  การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 17 มีนาคม 2560

ผลการแข่งขัน    : ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย และ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
ได้แก่   1. นายปกรณ์ เอื้ออาภรณ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 131 (ปัจจุบัน ม.5 ห้อง 153)
          2. นายศิวัฒน  เอี่ยมโสภานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 133 (ปัจจุบัน ม.5 ห้อง 153)
          3. นางสาวปาณิศา   ทองมี     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 134  (ปัจจุบัน ม.5 ห้อง 152)

**อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์โชตรัศมิ์  จันทร์สุคนธ์**

          รายการที่ 2 :  การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 23 มีนาคม 2560

ผลการแข่งขัน    :  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่   1. นางสาวชญานิศ  บุญพรพงศ์พันธุ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้อง 133 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ม.5)
          2. นายเขมวิศว์  ศิริวงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้อง 133  (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ม.5) 
          3. นายณภัทร   เกียรติ์พงษ์ลาภ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 151  (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ม.6)            
**อาจารย์ผู้ควบคุม  อาจารย์โชตรัศมิ์  จันทร์สุคนธ์ และ อาจารย์ณัฐพล  สัจกุล**