logo


17
APR
2017

โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศแคนาดา

โครงการนักเรียนที่มีความสามารพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
ได้จัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ประเทศแคนาดา
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน  – 30 เมษายน 2560
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559