logo


16
APR
2017

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความพร้อมได้ตามเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความพร้อมได้ตามเกณฑ์
และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

แผนการเรียนที่ 1 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนที่ 2 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ EPTS
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) EPTS
แผนการเรียนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน)

หมายเหตุ
1. รับเอกสารมอบตัว วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560  ภายในเวลา15.30 น.
2. มอบตัว วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น.