logo


12
APR
2017

กำหนดการขอดูข้อมูลผลการสอบวัดความพร้อมฯของนักเรียนและรับคืนแฟ้มสะสมงาน

จากที่ทางรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17 เมษายน 2560 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน
ทางโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการขอดูข้อมูลผลการสอบวัดความพร้อมฯของนักเรียน
และรับคืนแฟ้มสะสมงาน
ตั้งแต่วันที่ 18-28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. 13.00-15.30 น. 
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)