logo


03
APR
2017

ประกาศรับสมัครและสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ประกาศรับสมัครและสอบวัดความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครและใบสมัครสอบวัดความพร้อมที่นี่