logo


27
MAR
2017

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

                       กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

                      วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 8.00 – 12.00 น.

 

กำหนดการปฐมนิเทศ

เวลา 7.30 – 8.00 น.        

  • ผู้ปกครองลงทะเบียนและรับเอกสาร บริเวณโถงหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 4
  • ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน


เวลา 8.00 – 12.00 น.      

  • พิธีมอบโล่และเงินรางวัลการทดสอบพื้นฐานความรู้และการสอบวัดความพร้อม
  • พบผู้อำนวยการ                              
  • พบนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
  • พบนายกสมาคมศิษย์เก่า
  • พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ