logo


17
FEB
2017

เกียรติบัตรที่มีสถิติยืมหนังสือมากที่สุด ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙


 

รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรที่มีสถิติยืมหนังสือมากที่สุด ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

นักเรียนภาคปกติ
ลำดับที่ ๑  เด็กหญิงวริศา          ใจดี               ม.๓      ห้อง ๔๔๒        จำนวน            ๒๔      ครั้ง
ลำดับที่ ๒  เด็กชายรวีวิชญ์         แอ่งขุมทรัพย์     ม.๑      ห้อง ๕๔๒        จำนวน           ๒๒      ครั้ง    
ลำดับที่ ๓  นางสาวชญานิศ        บุญพรพงศ์พันธุ์  ม.๔      ห้อง ๑๓๓        จำนวน           ๑๘      ครั้ง

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS)
ลำดับที่ ๑ เด็กหญิงรยา             กนกากร          ม.๒      ห้อง ๓๕๑        จำนวน           ๔๘      ครั้ง

 

รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร
รางวัล “มุมความรู้คู่ห้องเรียนดีเด่น” โครงการมุมความรู้คู่ห้องเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลมุมความรู้คู่ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑             รางวัลชนะเลิศ   ม.๑      ห้อง     ๕๔๑   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒            รางวัลชนะเลิศ   ม.๒     ห้อง     ๔๒๒   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓            รางวัลชนะเลิศ   ม.๓     ห้อง     ๔๒๑                                
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔            รางวัลชนะเลิศ   ม.๔     ห้อง     ๑๔๑                                          
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕            รางวัลชนะเลิศ   ม.๕     ห้อง     ๑๕๑             
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖            ——— ไม่มีการตัดสินผล ——–

                   รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน             
และอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
มัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๕๔๔    เด็กหญิงไปรยา            ไมวลา   พรหมบุตร
อาจารย์ประจำชั้น                                 อาจารย์นิรณี              อุทโยชาติ
                                                            อาจารย์อัจฉรา            สุเสวี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๕๔๕    เด็กหญิงชนิกานต์          คชพลาย
อาจารย์ประจำชั้น                                  อาจารย์อุมาภรณ์          รอดมณี
                                                             อาจารย์พิชญ์นิตา         สองสนู           
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง  ๕๒๕   เด็กชายเจตพัฒน์          เหล่ากิจพาณิชย์ 
อาจารย์ประจำชั้น                                  อาจารย์ณัฐิกา             ลี้สกุล
                                                             อาจารย์รตาลลิลล์         แก้วปาน         

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง  ๔๔๒    เด็กหญิง วริศา             ใจดี    
อาจารย์ประจำชั้น                                   อาจารย์ชนัยสุดา           ทองอยู่                    
                                                              อาจารย์พิชาคม            โอเขียว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง  ๔๔๔    เด็กหญิงฟ้าใส              เชี่ยวบางยาง    
อาจารย์ประจำชั้น                                   อาจารย์วราภรณ์          กรุดทอง  
                                                    
          อาจารย์ชลภูมิ             บรรหาร

 

รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร “ยอดนักอ่านดีเด่น” โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน
และอาจารย์ ผู้ส่งเสริมการอ่านดีเด่น” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑๔๓     นางสาวธันยา              สุดวิสัย
อาจารย์ประจำชั้น                                   อาจารย์รัสมีจันทร์         อินชนบท
                                                              อาจารย์กิตติศักดิ์          นิทาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๑๕๔     นางสาว พรกมล           พันไผ่
อาจารย์ประจำชั้น                                   อาจารย์โชตรัศมิ์           จันทน์สุคนธ์ 
                                                             
 อาจารย์ณัฐวุฒิ             นวนา                                         

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง             – - – ไม่มี – - -