logo


17
FEB
2017

ประกาศรายชื่อนักเรียน IJSO ครั้งที่ 14

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิสอบคัดเลือกรอบที่ 2

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 พร้อมค่าสมัคร ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์ปฏิบัติการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสาธิตปทุมวัน 1

View Fullscreen