logo


09
FEB
2017

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

 

**หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

 

การชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560  (สมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน) 

View Fullscreen

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560

View Fullscreen

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (โครงการ EPTS)  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

View Fullscreen