logo


08
FEB
2017

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

***หมายเหตุ กรณีพบปัญหาในการเปิดดูไฟล์เอกสารให้ดำเนินการดังนี้
1.หากใช้โปรแกรม internet explorer (IE) แล้วแสดงผลไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome แทน

 

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2559
View Fullscreen

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
View Fullscreen

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559
View Fullscreen