logo


23
JAN
2017

โครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณโถงอาคารสาธิตปทุมวัน 1  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560