logo


13
JAN
2017

นักเรียนผู้แทนได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560

       

        ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนผู้แทนได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ดังนี้
1. เด็กชายพิสรัล        เลิศปัญญาโรจน์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/343
2. เด็กชายมุฑิราช      ลักษณวิศิษฏ์             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/526
3. เด็กหญิงธนวรรณ    จิระรุ่งเสถียร             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/442
4. เด็กชายชยพล        เชาว์วีระประสิทธิ์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/523
5. เด็กชายปราชญ์      เทวานฤมิตรกุล          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/442
6. เด็กชายปาณัสม์     จินดานุวัฒน์             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/525
7. เด็กชายศุภณัฐ       สุริโยดร                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/353
8. เด็กชายสิรวิชญ์      เอกพงศ์ไพสิฐ            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/526
9. เด็กชายวิชญ์พล      นาครัตน์                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/525
10. เด็กชายสิวัช         รักษ์งาน                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/352
11. เด็กชายภูดิศ        เจษฎาธรรมสถิต        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/541
12. เด็กชายกิตติ        โอภาสเมธีกุล            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/542
13. เด็กชายนรกิตต์     สุทธินรเศรษฐ์            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/542
14. นายอาณกร         ใบมงคล                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/511
15. นายธนวัต           สุพรรณธเนศ             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/162